hui-yin chiu
Name hui-yin chiu
Office Tel No. 04-7232105轉2601、2638
Email huiyin.chiu@gmail.com
Status Full-Time
0
job title chair , professor
Year
2019
2019
2019
2017
2017
2012
2012
2010
2010
2010
2009
2009
Year
2019
2019
2019
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2010
2008
2008
Year Project Title Participator Unit
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2012
2011
2010
2010
Duration
2019.07 ~ 2019.07
2018.12 ~ 2018.12
2018.11 ~ 2018.11
2018.11 ~ 2018.11
2018.10 ~ 2018.10
2018.10 ~ 2018.10
2018.08 ~ 2018.08
2018.06 ~ 2018.06
2018.06 ~ 2018.06
2018.06 ~ 2018.06
2018.06 ~ 2018.06
2018.05 ~ 2018.05
2017.11 ~ 2017.11
2017.09 ~ 2017.09
2017.09 ~ 2017.09
2017.05 ~ 2017.05
2017.03 ~ 2017.03
2016.10 ~ 2016.10
2016.01 ~ 2016.01
2015.11 ~ 2015.11
2015.05 ~ 2015.05
2015.04 ~ 2015.04
2014.10 ~ 2014.10
Honor Category Year
Inside School Honor 2020
Inside School Honor 2019
Outside School Honor 2019
Inside School Honor 2019
Outside School Honor 2018
Outside School Honor 2018
Outside School Honor 2017
Outside School Honor 2015
Inside School Honor 2013
Outside School Honor 2013
Outside School Honor 2009
Outside School Honor 2004
Outside School Honor 2003